BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Sáu 10, 2020 12:05 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYÊN MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Tân, ngày 6 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LỰA CHỌN
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2020 – 2021
Trường tiểu học Mỹ Tân

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc
1. Đặc điểm tình hình
a. Về cơ sở vật chât
– Trường Tiểu học Mỹ Tân có 1 điểm trường bao gồm 22 phòng học và 5 phòng chức năng. Nhà trường đã tham mưu với UBND xã đang xây dựng 9 phòng học 3 tầng và 2 nhà vệ sinh học sinh, 1 nhà vệ sinh giáo viên, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 6/2020. Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, sĩ số 35 học sinh/lớp.
– TTBDH: nhà trường đã rà soát thống kê số lượng TBDH còn sử dụng được để phục vụ CTGDPT 2018 còn rất ít. Số lượng đồ dùng TBDH lớp 1 còn thiếu nhà trường đã thống kê cụ thể và có nhu cầu mua bổ sung chuẩn bị cho năm học mới.
b. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
– Năm học 2019-2020 tổng số CBQL và GV (không kể nhân viên) là : 31 người Trong đó hợp đồng là : 2 người. CBQL có trình độ ĐH là 2 người, Giáo viên có trình độ ĐH là 13 người, trình độ Cao đẳng là 18 người.
– Số lượng GV còn thiếu của năm học so với quy định năm học 2019-2020 là 7 người (6 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên thể dục). Nhà trường đã đề nghị cấp trên trang bị đủ giáo viên.
– Đội ngũ CBQL, GV có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT2018. Nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên toàn trường và giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 các vấn đề về chương trình GDPT tổng thể, chương trình tiểu học, chương trình các môn học. Nhà trường đã trang bị đầy đủ tài liệu: Hướng dẫn dạy học các môn học, hướng dẫn dạy học các môn học lớp 1 cho các tổ chuyên môn thảo luận.
c. Về học sinh
Năm học 2019-2020, tổng số số học sinh là 950, số học sinh lớp 1 là 210 học sinh. Năm học 2020-2021, dự kiến tổng số học sinh là 992, số học sinh lớp 1 là 195 học sinh /6 lớp.
2. Quá trình triển khai thực hiện
– Căn cứ vào thông tư 01/2020-BDG&ĐT ngày 30/1/2020 hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tiến hành giới thiệu đến giáo viên 5 bộ sách giáo khoa, yêu cầu các giáo viên đọc và nghiên cứu 5 bộ SGK để đánh giá những điểm phù hợp, không phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường, tổ chức SHCM theo tổ nghiên cứu sự phù hợp SGK.
– Tổ chuyên môn 1,2,3 tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu.
– Thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa gồm 13 thành viên, hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá từng bộ sách, bỏ phiếu và chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm của nhà trường.
3. Kết quả lựa chọn SGK lớp 1
STT Tên sách theo môn học Tác giả Thuộc bộ sách Số lớp 1 (sẽ học) Số học sinh lớp 1 (sẽ học)
1 Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều 6 195
2 Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 6 195
3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh diều 6 195
4 Tự nhiên và Xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) Cánh diều 6 195
5 Giáo dục thể chất 1 Hồ Đắc Sơn( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cùng học để phát triển năng lực 6 195
6 Âm nhạc 1 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cùng học để phát triển năng lực 6 195
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 6 195
8 Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (đồng Chủ biên), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 6 195

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Sơn
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 35/QĐ-THMT Mỹ Tân, ngày 06 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
của trường Tiểu học Mỹ Tân

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các trường tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường tiểu học Mỹ Tân;
Theo đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường tiểu học Mỹ Tân,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Mỹ Tân gồm 8 đầu sách (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3.Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT huyện;
– UBND xã Mỹ Tân;
– CB, GV, NV;
– Website trường;
– Lưu:VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Sơn

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Tân năm học 2020-2021
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 35/QĐ-THMT ngày 06 tháng 3 năm 2020 của
Hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Tân)
———-

STT Tên sách theo môn học Tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
4 Tự nhiên và Xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) Cánh diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
5 Giáo dục thể chất 1 Hồ Đắc Sơn ( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cùng học để phát triển năng lực Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6 Âm nhạc 1 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cùng học để phát triển năng lực Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8 Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (đồng Chủ biên), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 1./.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Sơn

Phụ lục 06
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Tân, ngày 3 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1
NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc

3. Đặc điểm tình hình
a. Về cơ sở vật chât
– Trường Tiểu học Mỹ Tân có 1 điểm trường bao gồm 22 phòng học và 5 phòng chức năng. Nhà trường đã tham mưu với UBND xã đang xây dựng 9 phòng học 3 tầng và 2 nhà vệ sinh học sinh, 1 nhà vệ sinh giáo viên, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 6/2020. Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, sĩ số 35 học sinh/lớp.
– TTBDH: nhà trường đã rà soát thống kê số lượng TBDH còn sử dụng được để phục vụ CTGDPT 2018 còn rất ít. Số lượng đồ dùng TBDH lớp 1 còn thiếu nhà trường đã thống kê cụ thể và có nhu cầu mua bổ sung chuẩn bị cho năm học mới.
b. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
– Năm học 2019-2020 tổng số CBQL và GV (không kể nhân viên) là : 31 người Trong đó hợp đồng là : 2 người. CBQL có trình độ ĐH là 2 người, Giáo viên có trình độ ĐH là 13 người, trình độ Cao đẳng là 18 người.
– Số lượng GV còn thiếu của năm học so với quy định năm học 2019-2020 là 7 người (6 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên thể dục). Nhà trường đã đề nghị cấp trên trang bị đủ giáo viên.
– Đội ngũ CBQL, GV có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT2018. Nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên toàn trường và giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 các vấn đề về chương trình GDPT tổng thể, chương trình tiểu học, chương trình các môn học. Nhà trường đã trang bị đầy đủ tài liệu: Hướng dẫn dạy học các môn học, hướng dẫn dạy học các môn học lớp 1 cho các tổ chuyên môn thảo luận.
c. Về học sinh
Năm học 2019-2020, tổng số số học sinh là 950, số học sinh lớp 1 là 210 học sinh. Năm học 2020-2021, dự kiến tổng số học sinh là 992, số học sinh lớp 1 là 195 học sinh /6 lớp.
4. Quá trình triển khai thực hiện
– Căn cứ vào thông tư 01/2020-BDG&ĐT ngày 30/1/2020 hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tiến hành giới thiệu đến giáo viên 5 bộ sách giáo khoa, yêu cầu các giáo viên đọc và nghiên cứu 5 bộ SGK để đánh giá những điểm phù hợp, không phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường, tổ chức SHCM theo tổ nghiên cứu sự phù hợp SGK.
– Tổ chuyên môn 1, 2, 3 tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu.
– Thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa gồm 13 thành viên, hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá từng bộ sách, bỏ phiếu và chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm của nhà trường.
3. Kết quả lựa chọn SGK lớp 1

STT Tên sách theo môn học Tác giả Thuộc bộ sách Số trường lựa chọn Số lớp 1 sẽ sử dụng Số học sinh lớp 1 sẽ sử dụng
1 Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều 1 6 195
2 Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 1 6 195
3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh diều 1 6 195
4 Tự nhiên và Xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) Cánh diều 1 6 195
5 Giáo dục thể chất 1 Hồ Đắc Sơn( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cùng học để phát ntriển năng lực 1 6 195
6 Âm nhạc 1 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cùng học để phát triển năng lực 1 6 195
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 1 6 195

HIỆU TRƯỞNG