Công tác tổng vệ sinh trường lớp

Tháng Ba 12, 2020 9:14 sáng

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh trong nhà trường tích cực tổng vệ sinh trường lớp chào đón các em học sinh sau thời gian nghỉ dài sẽ quay lại trường học vào ngày 15/03/2020. href=”http://thmytan.pgdmyloc.edu.vn/wp-content/uploads/sites/459/2020/03/z1778824452014_a6f1678dee8457343d1ef316aaa17f05.jpg”>z1778824452014_a6f1678dee8457343d1ef316aaa17f05

z1778824454737_b8c2896d056c62c437f17fb16e41705e

z1778824457611_0fddc5a926926e01640d0aa157bdb0f1

z1778824463318_200a8640fe13ee98cb3f9a04345dd973

z1778824568062_638df879d52aef6eafbe6950a327536d

z1778824583737_0db117be7027f4b2e2e7ee4fbaf6ec71

z1778824597132_a16f776518ee1043c80286282e316ad5

z1778824645544_40d06bf838fd830b26f92fbe7e242619

z1778824656445_01b613614d18542e127fc9a82c347b24

z1778824664969_74b6c591c66029cce04534a52b3533be

z1778824674423_c6eb574dc34cef6b72f5ac2aecc0e697

z1778824698986_c1b27c9630da4eaa76666bdeafa5dc64

z1778824702149_5a2630f726aff60f8f8c52a50afb22cc

z1778824704872_3762f1ac701b45ab578c421a3ea8ec33

z1778824723899_8423d3921ff9fe154dacf0ed31ef601c

z1778824726914_8a0e1cd65becf5efeb421c0749383186

z1778824738243_18dedeb7c7eb50838be990bee8f3f5b1

z1778824740966_ee9cfdc01af94908905ae9114f58e2f2

z1778824743627_fe8aa6a11dd831c594aa37a6ab82db49

z1778824747006_a2866b0af0428d04ea1131adfae27462

z1778824752903_85c81147b3fd9e04434ca296fc47f14b

z1778824851662_40dbd6bd024fa98df474d9a2913090b8

z1778824752885_e25372e3941403b6fb0cca10cc662025